Fabryka Elementów Złącznych S.A.

Zarząd Fabryki Elementów Złącznych S.A.

wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod 0000097998,

kapitał zakładowy w wysokości 9.000.000,00 zł w całości opłacony, NIP: 6430000023, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Fabryczna 14,

 

OGŁASZA PRZETARG USTNY

W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

niezabudowanej nieruchomości gruntowej,

stanowiącej działki numer 2956/46 i numer 2968/46,

o łącznej powierzchni 1.2294 ha,

położonej w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Fabrycznej, objętej księgą wieczystą numer nr KA1I/00002840/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział IV Ksiąg Wieczystych w Siemianowicach Śląskich.

 

* * *

 

   Cena wywoławcza netto wynosi 788.000,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych). Do ceny wywoławczej doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Nieruchomość można oglądać codziennie w godzinach od godz. 7.00 do godz. 13.30 do dnia 01 czerwca 2018 r.

Przetarg ustny w drodze publicznej licytacji odbędzie się w dniu 04 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Siemianowicach Śl., ul. Fabryczna 14 w budynku Dyrekcji.

Minimalne postąpienie wynosi 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 5% ceny netto wywoławczej (powiększonej o podatek od towarów i usług), które - do dnia 03 czerwca 2018 roku - należy wpłacić na konto Spółki w ING Bank Śląski SA numer 75 1050 1214 1000 0010 0150 5328 z dopiskiem w tytule przelewu „wadium – przetarg”. Oryginał dowodu wniesienia wadium należy okazać prowadzącemu przetarg przed wywołaniem licytacji.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli:

  1. żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej,

  2. oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez Spółkę.

  Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ponosi nabywca.

Nabywca, który nie uiści w terminie ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia.

Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone zgodnie z Statutem Spółki.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowych informacji w przedmiocie przetargu udziela się w siedzibie Spółki w godzinach od 7.00 do 13.30.