Fabryka Elementów Złącznych S.A.

Zarząd Fabryki Elementów Złącznych S.A.
wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod 0000097998, kapitał zakładowy w wysokości 13 841 830 zł., w całości opłacony, NIP: 6430000023, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Fabryczna 14, ogłasza przetarg pisemny na wykonanie remontów kapitalnych maszyn.

 I.  WYKONANIE REMONTU KAPITALNEGO I MODERNIZACJI PRASY DO KUCIA ODKUWEK ŚRUB POLYMASTER PM 250-3

W ZAKRESIE:

ZADANIE NR 1

 1. Demontaż suwaka prasy
 2. Demontaż wału korbowego i korbowodu.
 3. Demontaż tulei głównych oraz tulei korbowodu.
 4. Wykonanie nowych tulei z brązu.
 5. Demontaż układu smarowania prasy: przewodów, pomp i rozdzielaczy hydraulicznych.
 6. Wymiana hydraulicznego układu smarowania prasy na nowy i przeprowadzenie próby ciśnieniowej oraz szczelności układu.
 7. Montaż nowych tulei z brązu oraz zamontowanie wału korbowego, korbowodu i suwaka w korpusie prasy.
 8. Przeprowadzenie próbnego rozruchu prasy.

ZADANIE NR 2

Zaprojektowanie i wykonanie nowego, w pełni zautomatyzowanego układu podawania sworzni wsadowych, przeznaczonych do wykonania odkuwek śrub.

 

II. WYKONANIE REMONTU KAPITALNEGO PRASY DO KUCIA ODKUWEK NAKRĘTEK AMP–30N

W ZAKRESIE:

 1. Demontaż kowadła wraz z pokrywą i tulejami.
 2. Demontaż układu kleszczowego wraz z krzywkami.
 3. Demontaż głowicy nożowej wraz z dociskaczem i krzywkami.
 4. Demontaż układu wypychacza wraz z hamulcem i tulejami.
 5. Demontaż wału korbowego, korbowodu i suwaka.
 6. Montaż nowego kowadła, układu kleszczowego, układu nożowego, układu wypychacza, montaż wału korbowego, korbowodu i suwaka. Układy powinny być wyposażone w nowe elementy w postaci: kowadła wraz z pokrywą, tulei, głowicy nożowej, krzywek i wałków.
 7. Przeprowadzenie próbnego rozruchu prasy.

Szczegółowy zakres prac i terminy wykonania poszczególnych etapów, będą każdorazowo przed przystąpieniem do robót szczegółowo uzgadniane między stronami.  Kryterium oceny ofert będzie stanowić cena, z wagą 100%. Szczegółowy zakres prac zostanie określony w umowie pomiędzy stronami.

 Miejsce prowadzenia prac remontowych: FEZ S.A. w Siemianowicach Śląskich, ul. Fabryczna 14.

 1. Oferty powinny być złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.
 2. Oferty powinny być złożone w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób: „Oferta na remont ……… Nie otwierać.”.
 3. Oferta powinna zawierać:

1) nazwę (imię i nazwisko lub firmę) oferenta;

2) adres oferenta oraz dane kontaktowe (telefon, adres poczty elektronicznej),

3) w przypadku osoby fizycznej – PESEL i NIP, a w przypadku oferentów, którzy nie są osobami fizycznymi – NIP, REGON i KRS, jeśli posiadają,

4) nazwę urządzenia, który jest przedmiotem oferty;

5) cenę ofertową wraz z kosztorysem;

6) referencje firm o jakości wykonywanych usług dla podmiotów zewnętrznych,

7) okres gwarancji na wykonaną usługę,

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO);

9) oświadczenie o statusie podatnika od towarów i usług (VAT);

10) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem.

 1. Na każdym etapie postępowania Prezes Spółki może wzywać oferentów do uzupełnienia braków formalnych oferty, wyznaczając stosowny termin pod rygorem odrzucenia oferty.
 2. Oferty niespełniające wymogów formalnych, mimo wezwania do ich uzupełnienia, podlegają odrzuceniu.

Oferty należy złożyć w sekretariacie FEZ S.A., ul. Fabryczna 14,  41-100 Siemianowice Śląskie do dnia 04.05.2020 r.

Urządzenia można oglądać w siedzibie spółki codziennie w godzinach od godz. 7.00 do 13.30

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. 

Dodatkowych informacji w przedmiocie przetargu udziela się w siedzibie Spółki w godzinach od 7.00 do 15.00 FEZ S.A. 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Fabryczna 14, tel. sekretariat: 32 30 72 535; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.