Fabryka Elementów Złącznych S.A.

Zarząd Fabryki Elementów Złącznych S.A.  wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000097998, kapitał zakładowy w wysokości 13 841 830 zł., w całości opłacony, NIP: 6430000023, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Fabryczna 14, ogłasza przetarg pisemny oraz negocjacje (w przypadku ofert równoważnych cenowo) na sprzedaż następujących urządzeń:

1. Automatyczna Przecinarka kątowa

ILERI DK 370LM

Rok produkcji 2018

Nr  seryjny 180084928

Producent ILERI TEKNIK SANAYI VE

Turcja

Średnica 15÷90 mm; dla 45-15 -80 mm

Kw. 15-80 mm

Prost. 15-80 mm

Obroty: 20-100 obr./min z płynną regulacją

Minimalna cena :  299.900,00zł  /dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych/

 

2. Automatyczna Giętarka do rur i profili

Provagio D’Lseo (BS)

ITALIA

Model: Star Evobend 450 CN2/CN3

Rok produkcji 2018

Nr  seryjny 3891884500307

Max średnica 45x3mm (35x3 INOX)

Max promień gięcia: 240 mm

Dł. Robocza na trzpieniu 6500 mm

- na zacisku 3000 mm

 minimalna cena : 367.800,00zl /trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych/

 

===================================================================

1. Oferty powinny być złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.

2. Oferty powinny być złożone w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

   „Oferta na zakup …………………… Nie otwierać.”.

3. Oferta powinna zawierać:

 1) nazwę (imię i nazwisko lub firmę) oferenta;

 2) adres oferenta oraz dane kontaktowe (telefon, adres poczty elektronicznej),

 3) w przypadku osoby fizycznej – PESEL i NIP, a w przypadku oferentów, którzy nie są osobami fizycznymi – NIP, REGON i KRS, jeśli posiadają,

 4) nazwę urządzenia, który jest przedmiotem oferty;

 5) oferowaną cenę;

 6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO);

 7) oświadczenie o statusie podatnika od towarów i usług (VAT);

 8) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem.

4. Na każdym etapie postępowania Prezes Spółki może wzywać oferentów do uzupełnienia braków formalnych oferty, wyznaczając stosowny termin pod rygorem odrzucenia oferty.

5. Oferty niespełniające wymogów formalnych, mimo wezwania do ich uzupełnienia, podlegają odrzuceniu.

 

Oferty należy złożyć w sekretariacie FEZ S.A., ul. Fabryczna 14,  41-100 Siemianowice Śląskie do dnia  14 czerwca 2022r.

Urządzenia można oglądać codziennie w godzinach od godz. 7.00 do godz. 13.30 – po uprzednim ustaleniu terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Dodatkowych informacji w przedmiocie przetargu udziela się w siedzibie Spółki w godzinach od 7.00 do 14.00 FEZ S.A. 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Fabryczna 14, tel. sekretariat: 32 30 72 535; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin dokonania wyboru oferenta ustala się nie później niż do dnia  20 czerwca 2022r.

Ogłoszenie i powiadomienie Oferentów o wyniku postępowania nastąpi w terminie nie później niż do dnia 24 czerwca 2022r.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny, w każdym czasie.