Fabryka Elementów Złącznych S.A.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 §1.

Niniejszy Regulamin określa zasady postępowania kwalifikacyjnego w celu wyłonienia kandydata na Wiceprezesa Zarządu Spółki, o którym mowa w § 24 ust. 1 Statutu Spółki, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz  art. 3681 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

 §2.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 • Kodeksie spółek handlowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
 • ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 • Spółce – należy przez to rozumieć Fabrykę Elementów Złącznych S.A.
  z siedzibą w Siemianowicach Śląskich;
 • Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki
 • postępowaniu kwalifikacyjnym – należy przez to rozumieć postępowanie kwalifikacyjne wszczęte przez Radę Nadzorczą Spółki celem wyłonienia kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki;
 • ogłoszeniu – należy przez to rozumieć publikację o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego: poprzez wywieszenie, zgodnie z §25 Statutu Spółki, na stronie internetowej Spółki, Towarzystwa Finansowego „Silesia” sp. z o.o., portalu Linkedin oraz ewentualnie – w zależności od decyzji Rady Nadzorczej – w prasie ogólnopolskiej, lokalnej lub branżowej;
 • kandydacie – należy przez to rozumieć osobę, która w odpowiedzi na ogłoszenie złoży zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego;
 • zgłoszeniu – należy przez to dokumenty określone w ogłoszeniu, które powinien złożyć kandydat celem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego.

 §3.

 1. Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Wiceprezesa Zarządu.
 2. Rada Nadzorcza wykonuje wszystkie czynności wchodzące w zakres postępowania kwalifikacyjnego własnymi siłami. Zlecanie wykonania postępowania kwalifikacyjnego lub poszczególnych jego czynności podmiotom zewnętrznym, w tym trudniącym się doradztwem personalnym jest niedopuszczalne.
 3. Niektóre czynności postępowania kwalifikacyjnego mogą być wykonywane przez zespoły lub komitety działające w ramach Rady Nadzorczej.
 4. Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich czynności w ramach postępowania kwalifikacyjnego nadzór sprawuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
 5. W jednym postępowaniu kwalifikacyjnym można wyłaniać więcej niż jednego kandydata.
 6. Rada Nadzorcza Spółki może zakończyć postępowanie kwalifikacyjne w całości lub
  w części, w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.
 7. Od decyzji Rady Nadzorczej nie przysługują żadne środki odwoławcze.
 8. Spółka ponosi koszty postępowania kwalifikacyjnego oraz zapewnia jego obsługę organizacyjno – techniczną. Kandydat bierze udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na swój koszt i ryzyko.

 

Rozdział II

Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

 §4.

 1. Rada Nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne w terminie co najmniej 1 miesiąca przed upływem kadencji Zarządu lub w przypadku wygaśnięcia mandatu Wiceprezesa Zarządu w trakcie kadencji oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
 2. Rada Nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne, określając, w drodze uchwały,
  w szczególności:
 • stanowisko Wiceprezesa Zarządu będące przedmiotem postępowania;
 • termin i miejsce oraz formę składania zgłoszeń przez kandydatów;
 1. Treść ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi załącznik do uchwały Rady Nadzorczej o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Ogłoszenie zawiera w szczególności:
 • firmę i siedzibę Spółki;
 • dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1 – 2 powyżej;
 • zakres informacji, oświadczeń i zaświadczeń, jakie powinny być zawarte w zgłoszeniu;
 • informację o możliwości zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata;
 • inne dane lub informacje wskazane przez Radę Nadzorczą.
 1. Kandydat składa zgłoszenie wraz z oświadczeniem, że:
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • spełnienia warunki określone w ustawie;
 • nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Wiceprezesa Zarządu w spółkach handlowych, w szczególności wskazanych w Kodeksie spółek handlowych;
 • brak konfliktu interesów pomiędzy Spółką, a aktywnością społeczną lub zarobkową kandydata, a także, że taki konflikt interesów nie powstanie po ewentualnym wyborze na Wiceprezesa Zarządu;
 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego.
 1. Do zgłoszenia kandydat dołącza zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji, o którą kandydat się ubiega (wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed terminem składania zgłoszeń).
 2. Dokumenty złożone w języku obcym muszą zawierać tłumaczenie na język polski przez tłumaczaprzysięgłego.
 3. Do zgłoszenia kandydat dołącza dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata – w oryginałach lub kopiach. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.
 4. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 8, muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 5. Na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza może wzywać kandydata do uzupełnienia braków formalnych zgłoszenia, wyznaczając stosowny termin pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 6. W toku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza może żądać od kandydatów dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
 7. Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia.
 8. Pisemne zgłoszenie kandydata w zamkniętej kopercie, oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Fabryki Elementów Złącznych S.A. Nie otwierać” należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Spółki w sekretariacie Zarządu. Za termin złożenia zgłoszenia uważa się termin wpływu zgłoszenia do Spółki – decyduje data i godzina doręczenia przesyłki.

 

Rozdział III

Otwarcie i ocena zgłoszeń

 §5.

 1. Otwarcia zgłoszeń i dokonania ich oceny pod względem formalnym, a także ustalenia harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych dokonują oddelegowani członkowie Rady Nadzorczej, o ile czynności tych nie dokonuje cały skład Rady Nadzorczej.
 2. Ocena zgłoszeń pod względem formalnym, o której mowa w ust. 1 powyżej, polega na sprawdzeniu ich formalnej poprawności pod względem spełnienia wymogów określonych w przepisach prawa oraz uchwale Rady Nadzorczej o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego.
 3. Z otwarcia zgłoszeń i ich formalnej oceny oraz ustalenia harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych sporządzany jest protokół zawierający listę wszystkich złożonych zgłoszeń, listę kandydatów, których zgłoszenia spełniają wymogi formalne, a także listę kandydatów, którym zostanie wysłane zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.
 4. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
 5. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą choćby jednego kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, na które prowadzone jest postępowanie kwalifikacyjne, wystarcza do przeprowadzenia dalszych czynności w ramach postępowania kwalifikacyjnego.
 6. Jeżeli w terminie do składania zgłoszeń nie wpłynie żadne zgłoszenie kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, na które prowadzone jest postępowanie kwalifikacyjne lub zgłoszenie żadnego z kandydatów nie spełni wymogów formalnych, postępowanie kwalifikacyjne zostaje zakończone bez rozstrzygnięcia.

 

Rozdział IV

Rozmowa kwalifikacyjna

 §6.

 1. Rada Nadzorcza przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną podczas posiedzenia Rady Nadzorczej. Rozmowa kwalifikacyjna może odbyć się bezpośrednio przed Radą Nadzorczą lub w trybie wideokonferencji przy użyciu środków porozumiewania się na odległość w czasie rzeczywistym w ramach posiedzenie Rady Nadzorczej.
 2. Rada Nadzorcza ustala wspólną listę pytań dla kandydatów na dane stanowisko. Każdy Członek Rady Nadzorczej może zgłaszać pytania do tej listy. Każdy z obecnych Członków Rady Nadzorczej ma prawo do zadawania pytań kandydatowi.
 3. Celem rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami jest sprawdzenie i ocena ich predyspozycji, wiedzy i kwalifikacji w zakresie niezbędnym do zajmowania stanowiska Wiceprezesa Zarządu.
 4. W razie potrzeby można przeprowadzić dodatkową rozmowę kwalifikacyjną.
 5. Przy wyborze najlepszego kandydata Rada Nadzorcza będzie kierować się oceną predyspozycji związanych bezpośrednio z pełnieniem obowiązków dotyczących stanowiska, na które ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne.
 1. W przypadku ogłoszenia postępowania kwalifikacyjnego na więcej niż jedno stanowisko, rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, który złożył zgłoszenie na więcej niż jedno stanowisko, oceniane będzie przez Radę Nadzorczą tylko raz.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w miejscu wskazanym w uchwale Rady Nadzorczej o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego i w terminie uzgodnionym z kandydatem lub w trybie wideokonferencji przy użyciu środków porozumiewania się na odległość w czasie rzeczywistym, po uzgodnieniu z kandydatem terminu wideokonferencji i przekazaniu informacji niezbędnych do uzyskania połączenia, z zastrzeżeniem ust. 1.
 3. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną (bez względu na przyczynę) oznacza jego rezygnację z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 4. Z przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnej sporządzany jest protokół.

 

Rozdział V

Czynności końcowe

 §7.

 1. Rada Nadzorcza ustala kolejność kandydatów, oceniając ich predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje w zakresie niezbędnym do zajmowania stanowiska Wiceprezesa Zarządu w Spółce.
 2. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone w związku z wyborem kandydata do składu Zarządu kolejnej kadencji, a o to stanowisko ubiega się kandydat będący dotychczas Wiceprezesem Zarządu, Rada Nadzorcza dokonuje oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.
 3. Na podstawie rekomendacji Członków Rady Nadzorczej zostanie sporządzona krótka lista, licząca nie więcej niż trzech rekomendowanych kandydatów, na każde stanowisko, na które prowadzone jest postępowanie kwalifikacyjne.
 4. Wyłonienie najlepszego kandydata następuje w drodze głosowania Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 5. Kolejność głosowania nad poszczególnymi kandydaturami ustalana jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 6. Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół podsumowujący całość procesu. Protokół powinien zawierać w szczególności:
 • datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania;
 • imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie;
 • listę kandydatów biorących udział w postępowaniu;
 • opis przeprowadzonych czynności i podjętych uchwał;
 • oczekiwane wynagrodzenie kandydata;
 • datę, od której kandydat jest gotowy podjąć obowiązki Wiceprezesa Zarządu.
 1. Wyłonienie najlepszego kandydata następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
 2. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.
 3. Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyraził zgody na powołanie w skład Zarządu, Rada Nadzorcza może złożyć propozycję powołania na stanowisko Wiceprezesa Zarządu kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć lub je zakończyć bez dokonywania wyboru.
 4. Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy na najbliższym Walnym Zgromadzeniu oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.
 5. Dokumenty związane z postępowaniem kwalifikacyjnym należy zarchiwizować
  i przechowywać je w Spółce przez okres 3 lat.