Fabryka Elementów Złącznych S.A.

I. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Należność za wykonanie wyrobów Odbiorca reguluje zgodnie z ustaloną w Potwierdzeniu Zamówienia formą płatności, w przypadku przelewu termin zapłaty liczony jest od daty wystawienia faktury .
 2. W przypadku stwierdzenia opóźnień w zapłacie za dostarczony towar Dostawca ma prawo wstrzymać kolejne dostawy lub odstąpić od umowy bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych. Dostawca rezerwuje sobie w tym przypadku prawo odstąpienia od realizacji innych, potwierdzonych wcześniej zamówień.
 3. Dostawca zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej z tytułu ewentualnych opóźnień w zapłacie.
 4. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany cen w trakcie realizacji zamówienia. Dalsza realizacja zamówienia wymaga w tym przypadku pisemnej akceptacji Odbiorcy.
 5. W przypadku opóźnienia w zapłacie za dostarczony towar przekraczającego 30 dni od daty wymagalności płatności, Dostawca zastrzega sobie prawo zbycia takich wierzytelności na rzecz osób trzecich.

II. PODATKI I INNE OPŁATY

 1. Ceny określone w Potwierdzeniu Zamówienia są cenami umownymi i nie zawierają podatku VAT, który zostanie doliczony na fakturze według obowiązujących przepisów, oraz kosztów ewentualnego odbioru końcowego przez Towarzystwa Klasyfikacyjne (np. TŰV, MK itp.) według wyboru Odbiorcy.
 2. Opłaty za dokumenty odbioru wg PN-EN ISO 10204 : 2006 są pobierane według obowiązującego w FEZ S.A. cennika.

III. PRZEJŚCIE RYZYKA I PRZENIESIENIE PRAWA WŁASNOŚCI

 1. Przejście ryzyka związanego z dostarczeniem towarów następuje:
  • przy odbiorze towaru transportem własnym Odbiorcy – w chwili opuszczenia przez towar terenu zakładu Dostawcy,
  • przy dostawie towaru do miejsca wskazanego przez Odbiorcę – w chwili przybycia towaru do uzgodnionego miejsca dostawy.
 2. Przeniesienie prawa własności towaru na Odbiorcę następuje z chwilą odbioru przedmiotu dostawy.
 3. W przypadku odbioru wyrobów transportem własnym Odbiorcy, winien on nastąpić w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

IV. ODBIÓR KOŃCOWY I GWARANCJA

 1. Odbiór końcowy zamówionych towarów uważa się za dokonany, a towary za zwolnione do wydania Odbiorcy z chwilą potwierdzenia dokumentów odbioru według Potwierdzenia Zamówienia – Warunki odbioru wg PN-EN ISO 10204 : 2006 przez upoważnione osoby.
 2. DOSTAWCA udziela gwarancji na dostarczoną partię wyrobów na okres do 2 (dwóch) lat, nie dłużej jak do 31 grudnia roku następującego po roku produkcji oznaczonym na wyrobach. Gwarancja obejmuje wady ukryte wyrobów, jakie mogą się ujawnić w trakcie ich użytkowania oraz istotne odstępstwa od uzgodnionych w niniejszym Potwierdzeniu Zamówienia warunków wykonania i odbioru, powodujące ich nieprzydatność lub skracające ich żywotność. Gwarancja nie obejmuje wad wyrobów wynikających z ich niewłaściwego składowania lub stosowania. Wyroby wadliwe w rozumieniu niniejszej Gwarancji zostaną postawione do dyspozycji DOSTAWCY dla ich oceny w terminie 7 (siedmiu) dni od chwili stwierdzenia wady, a następnie - w przypadku uznania ich wadliwości przez DOSTAWCĘ - zostaną wymienione na wyroby wolne od wad.
 3. Z uwagi na udzieloną Gwarancję strony umowy wyłączają odpowiedzialność DOSTAWCY z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonego towaru.

V. SIŁA WYŻSZA

 1. Strony umowy nie ponoszą konsekwencji naruszenia umowy jeżeli wyłącznym powodem powstania takiego naruszenia było działanie siły wyższej, a strona dotknięta działaniem tej siły bezzwłocznie powiadomiła drugą stronę umowy o jej zaistnieniu oraz podjęła wszelkie czynności mające na celu ograniczenie naruszenia umowy i możliwie szybkie usunięcie stanu i skutków tego naruszenia.
 2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia nagłe i nieprzewidziane, niezależne od woli stron umowy, którym nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności, uniemożliwiające wykonanie umowy w części lub całości, a w szczególności:
  • klęski żywiołowe (np. pożary, powodzie itp.),
  • akty władz państwowych (np. stan wyjątkowy itp.),
  • strajki – z wyłączeniem strajków pracowników stron umowy,
  • długotrwałe zakłócenia pracy transportu.
 3. Strony zobowiązane są do potwierdzenia zaistnienia i czasu trwania takich przeszkód listem poleconym w ciągu 7 (siedmiu) dni, w przeciwnym razie nie mogą powoływać się na przypadek siły wyższej.
 4. Terminy dostaw ulegają wydłużeniu o okres opóźnienia spowodowanego działaniem siły wyższej.
 5. W przypadku gdy siłą wyższa powoduje obiektywną niemożność wykonania umowy w całości lub części, każda ze stron umowy ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia

VI. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Wszelkie spory wynikające z zawarcia, wykonania oraz dochodzenia wszelkich roszczeń z umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny wg właściwości Dostawcy.

VII. ODSTĘPSTWA

 1. W przypadku nie odebrania towaru w ciągu 7 dni od daty powiadomienia, Dostawca zastrzega sobie prawo do:
  • wystawienia i przesłania do Odbiorcy faktury oraz postawienia towarów do dyspozycji Odbiorcy,
  • wysyłki towarów własnym środkiem transportu lub innych przewoźników bez uprzedniego negocjowania warunków przewozu, na koszt Odbiorcy,
  • naliczenia kosztów składowania w wysokości 0,5 % wartości dostawy za każdy dzień składowania i obciążenia nimi Odbiorcy,
  • wstrzymania realizacji innych umów do czasu odbioru towarów pozostających w dyspozycji Odbiorcy.
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych w wysokości 20 % wartości zamówionych towarów oraz dochodzenia wyrównania szkody przekraczającej wysokość kary na zasadach Kodeksu Cywilnego, o ile kara nie pokryje poniesionej szkody w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy po jej zawarciu a Dostawca wykonał, jest w trakcie wykonania lub poniósł nakłady finansowe na wykonanie tej umowy.
 3. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca może ponosić odpowiedzialność jedynie na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym.
 4. Wszelkie reklamacje ilościowe i jakościowe należy składać w formie pisemnej nie­zwłocznie po stwierdzeniu niedoborów lub wykryciu wad, nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od stwierdzenia wady.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
 2. Wszelkie zmiany warunków wykonania umowy dostawy ustalone w Potwierdzeniu Zamówienia, wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W korespondencji prosimy powołać się na numer naszego potwierdzenia.