Fabryka Elementów Złącznych S.A.

Rada Nadzorcza Fabryki Elementów Złącznych S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich („Spółka”), działając na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 3681 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu.

Pisemne zgłoszenia kandydatów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Fabryki Elementów Złącznych S.A. Nie otwierać” należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Spółki, ul. Fabryczna 14, 41 – 100 Siemianowice Śląskie, w terminie do dnia 20 czerwca 2022 r., do godziny 12.00, z wyłączeniem sobót i niedziel.

Za termin złożenia zgłoszenia uważa się termin wpływu zgłoszenia do Spółki na ww. adres – decyduje data i godzina doręczenia przesyłki.

 1. Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu powinni spełniać łącznie następujące wymogi:
 • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 • posiadać co najmniej 5 – letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • posiadać co najmniej 3 – letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • spełniać inne niż określone w pkt 1 – 3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 • korzystać w pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie być karanym, wykazać brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno – skarbowych,
 • złożyć właściwemu ministrowi oświadczenie lustracyjne lub złożyć informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.) zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów,
 1. Ponadto kandydaci na ww. stanowisko powinni:
 • posiadać wiedzę w zakresie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • posiadać wiedzę w zakresie znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
 • posiadać doświadczenie w zarządzaniu firmą produkcyjną na poziomie menedżerskim (członek zarządu lub dyrektor).
 1. Dodatkowymi atutami kandydatów może być:
 • znajomość języków obcych,
 • dyplom MBA, stopień doktora lub ukończone studia podyplomowe w zakresie nauk technicznych, zarządzania lub finansów,
 • wysokie umiejętności interpersonalne i umiejętność budowania relacji biznesowych z podmiotami z sektora prywatnego i publicznego,
 • doświadczenie zawodowe w podmiotach o podobnym do Spółki profilu działalności.
 1. Kandydatem nie może być osoba, której dotyczy przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko – senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 • aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
 1. Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
 • dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego,
 • dokumenty potwierdzające co najmniej 5 – letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego, bądź inne dokumenty potwierdzające wymagany okres zatrudnienia,
 • dokumenty potwierdzające co najmniej 3 – letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego, bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie,
 • oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności (wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed terminem składania zgłoszeń),
 • oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych i karno – skarbowych przeciwko kandydatowi,
 • oświadczenie kandydata o złożeniu właściwemu ministrowi oświadczenia lustracyjnego lub oświadczenie o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.),
 • dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności, wiedzę i doświadczenie, o których mowa w ust. 2 oraz ust. 3 (np. świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, rekomendacje, referencje, zaświadczenia o odbytych kursach, dyplomy ukończenia studiów lub szkoleń, certyfikaty),
 • list motywacyjny (w oryginale),
 • życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej (CV) wraz ze wskazaniem m.in. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z adresem do korespondencji, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e – mail,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fabrykę Elementów Złącznych S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”,

 • oświadczenie kandydata, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w ust 4.
 1. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.
 2. Dokumenty złożone w języku obcym muszą zawierać tłumaczenie na język polski przez tłumaczaprzysięgłego.
 3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5, kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w ust. 5, mogą być złożone w oryginale lub kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez kandydata – w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów.
 4. Na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza może wzywać kandydata do uzupełnienia braków formalnych zgłoszenia, wyznaczając stosowny termin pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 5. W toku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza może żądać od kandydatów dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
 6. Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie terminu do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 7. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w terminie do 22 czerwca 2022 r.
 8. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone w terminie do 24 czerwca 2022 r., w siedzibie Spółki lub w trybie wideokonferencji. Dokładny termin rozmowy określony będzie w zaproszeniu wysłanym kandydatowi na adres e – mail podany w zgłoszeniu lub telefonicznie.
 9. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:
 • wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa (analiza rynku i konkurencji),
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, grup kapitałowych oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
 • wiedza z zakresu zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
 • wiedza z zakresu ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
 1. Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://fez.pl oraz w siedzibie Spółki – w sekretariacie, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 14.00, kandydatom na ich wniosek mogą zostać udostępnione do wglądu następujące dokumenty:
 • Statut Spółki,
 • Regulamin Organizacyjny Spółki,
 • Regulamin Zarządu Spółki,
 • wstępne Sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 r.,
 • wyniki finansowe Spółki za styczeń – kwiecień 2022 r.

Powyższe dokumenty mogą być również udostępnione kandydatom za pomocą poczty elektronicznej.

 1. W toku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza może przeprowadzić rozmowy uzupełniające, w trakcie których może żądać od kandydatów dodatkowych wyjaśnień.
 2. Informacje dodatkowe dotyczące postępowania kwalifikacyjnego:
 • niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym,
 • Rada Nadzorcza Spółki może zakończyć postępowanie kwalifikacyjne w całości lub w części, w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów,
 • po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza poinformuje każdego z kandydatów dopuszczonych do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym o wyniku tego postępowania – powiadomienia zostaną dokonane telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e – mail,
 • Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym,
 • rozstrzygnięcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszone na stronie internetowej Spółki,
 • od decyzji Rady Nadzorczej nie przysługują żadne środki odwoławcze,
 • jeżeli w terminie do składania zgłoszeń nie wpłynie żadne zgłoszenie lub zgłoszenie żadnego z kandydatów nie spełni wymogów formalnych, pomimo wystosowania wezwania do uzupełnienia braków formalnych albo przedłożenia dalszych informacji lub dokumentów, postępowanie kwalifikacyjne zostaje zakończone bez rozstrzygnięcia.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:
 • administratorem danych osobowych kandydatów jest Fabryka Elementów Złącznych S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, ul. Fabryczna 14, 41 – 100 Siemianowice Śląskie,
 • z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres administratora danych,
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego,
 • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

a) 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędności w kontekście zawarcia umowy i działań przed zawarciem umowy,

b) 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych,

c) 6 ust 1 lit. c RODO, czyli w celu wykonania obowiązku prawnego,

d) 6 ust 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Uzasadnionym interesem realizowanym przez Fabrykę Elementów Złącznych S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich jest weryfikacja rzetelności składanych oświadczeń oraz dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.

 • podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym,
 • odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

a) uprawnione organy publiczne,

b) podmioty dostarczające korespondencję,

c) podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez administratora danych.

 • dane zostaną niezwłocznie usunięte w przypadku, gdy postępowanie zakończy się wynikiem negatywnym, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie nakazują ich dalszego przechowywania,
 • informujemy o przysługującym prawie do:

a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,

b) sprostowania swoich danych osobowychc) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d) przenoszenia danych,

e) usunięcia danych.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora kandydatowi przysługuje prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 • informujemy o prawie do cofnięcia zgody w każdym czasie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.