Fabryka Elementów Złącznych S.A.

FEZ S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

I. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży aktywów trwałych, („Regulamin”) Spółki FEZ S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich („Spółka”).
 2. Sprzedaży, w sposób określony w Regulaminie, podlegają składniki majątkowe spółki.
 3. Oferowane do sprzedaży składniki majątkowe spółki można oglądać w siedzibie spółki, po uprzednim ustaleniu terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Sprzedaż składników majątkowych nastąpi w drodze przetargu.
 5. Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu.
 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum – 5% ceny wywoławczej całego zbioru rzeczy.
 7. W postępowaniach, o których mowa w ust. 4, jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

  1) zarząd spółki oraz członkowie rady nadzorczej Spółki,

  2) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,

  3) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1 – 2,

  4) osoby, które pozostają z podmiotami, o których mowa w pkt 1 – 2, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

 1. Dane postępowanie, wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.
 2. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany zasad przetargu,lub treści ogłoszenia o przetargu.
 3. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zakończenia przetargu w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

II. Komisja ds. sprzedaży składników majątkowych Spółki.

 1. W celu przeprowadzenia sprzedaży składników majątkowych Spółki w trybie przetargu powołuje się komisję przetargową („Komisja”).
 2. Komisja zostaje powołana i działa na podstawie zarządzenia Prezesa Spółki.
 3. W skład Komisji wchodzą Prezes Spółki oraz osoby wskazane przez Prezes Spółki.
 4. Komisja składa się z co najmniej trzech osób.
 5. Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji w osobie Prezesa, mający głos decydujący.
 6. Dokumentację postępowania przetargowego prowadzi sekretarz Komisji, wyznaczony przez Prezesa.
 7. Członkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
 8. Decyzje Komisji w sprawie procesu sprzedaży składników majątkowych Spółki podejmowane są na posiedzeniach. Posiedzenia Komisji odbywają się w miejscu wskazanym w zwołaniu posiedzenia, które są kierowane przez Prezesa do pozostałych członków Komisji.
 9. Prace Komisji organizuje Prezes.
 10. Do zadań Prezesa należy:

a) opublikowanie ogłoszenia o przetargu zawierającego następujące informacje:

  (1) wykaz pojedynczych składników majątkowych wraz z podaniem ceny minimalnej (wywoławczej);

  (2) termin związania ofertą;

  (3) miejsce oraz termin składania ofert;

  (4) termin dokonania wyboru oferenta;

  (5) określenie wysokości wadium oraz terminu i formy jego złożenia;

  (6) możliwość uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetargu;

  (7) możliwość dokonania oględzin składników majątkowych.

b) ogłoszenie i powiadomienie oferentów o wynikach postępowań.

 1. Do zadań Komisji należy:

a) otwarcie i ocena ofert;

b) dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty;

c) sporządzenie i przedłożenie protokołu z ww. czynności.

 

III. Złożenie ofert.

 1. Oferty powinny być złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.
 2. Oferty powinny być złożone w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób: „Oferta na zakup ……… Nie otwierać.”.
 3. Oferta powinna zawierać:

1) nazwę (imię i nazwisko lub firmę) oferenta;

2) adres oferenta oraz dane kontaktowe (telefon, adres poczty elektronicznej),

3) w przypadku osoby fizycznej – PESEL i NIP, a w przypadku oferentów, które nie są osobami fizycznymi – NIP, REGON i KRS, jeśli posiadają;

4) numer i nazwę środka majątkowego, który jest przedmiotem oferty;

5) cenę ofertową;

6) dowód wniesienia wadium;

7) oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem technicznym składników majątkowych;

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO);

9) oświadczenie o statusie podatnika od towarów i usług (VAT);

10) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem.

 1. Na każdym etapie postępowania Prezes Spółki może wzywać oferentów do uzupełnienia braków formalnych oferty, wyznaczając stosowny termin pod rygorem odrzucenia oferty.
 2. Oferty niespełniające wymogów formalnych, mimo wezwania do ich uzupełnienia, podlegają odrzuceniu.

 

IV. Otwarcie i ocena ofert.

 1. Komisja dokonuje otwarcia i oceny ofert zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 2. Ocena polega na sprawdzeniu formalnej poprawności ofert pod względem spełnienia wymogów określonych w przepisach prawa oraz w Regulaminie.
 3. Z otwarcia ofert i ich formalnej oceny sporządzany jest protokół zawierający listę wszystkich złożonych ofert, w tym wskazanie ofert, które spełniają wymogi formalne.
 4. Jeżeli w terminie do składania ofert nie wpłynie żadna oferta lub oferta żadnego z oferentów nie spełnia wymogów formalnych, pomimo wystosowania wezwania do uzupełnienia braków formalnych, postępowanie przetargowe zostaje zakończone bez rozstrzygnięcia.
 5. Prezes zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników postępowania o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

V. Zapłata i wydanie zakupionych składników majątku

 1. Oferent, którego oferta zostały wybrana, jest zobowiązany do dokonania zapłaty ceny ofertowej, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu postępowania.
 2. Jeżeli zostało uiszczone wadium zostanie ono zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
 3. Wadia oferentów, których oferty nie zostały wybrane, zostaną zwrócone w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników rozstrzygnięcia danego postępowania.
 4. W przypadku, gdy wybrany oferent nie dotrzyma terminu płatności, Prezes Spółki ma prawo:

  1) naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie; oraz

  2) unieważnić ofertę i wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę; oraz

  3) zastosować przepadek wadium; oraz

  4) zorganizować nowy przetarg lub zaprosić do składania ofert z wykluczeniem podmiotu, który nie uiścił ceny sprzedaży w terminie.

 1. Oferent, którego oferta zostały wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany do protokolarnego odbioru składników majątkowych w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia na rachunek bankowy Spółki należności z tytułu ceny sprzedaży.
 2. W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, nie odebrał w wyznaczonym terminie składnika majątkowego, Prezes Spółki ma prawo naliczać opłatę za jego przechowanie w wysokości 1% ceny brutto sprzedaży, za każdy dzień przechowywania.
 3. Wydanie składnika majątkowego następuje za okazaniem dowodu wpłaty lub dokonania przelewu.